skip to Main Content
Cele projektu

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Projekt przyczynia się do realizacji strategii rozwoju Fundacji w zakresie kluczowych celów poprzez rozwój kompetencji kadry organizacji różnego szczebla. Dzięki wdrożeniu projektu realizacja strategii będzie dynamiczna i możliwa do wdrożenia w przeciągu następnych dwóch lat.

Cele szczegółowe projektu
  1. Podniesienie kompetencji trenerskich 6 pracowników organizacji, na co dzień zaangażowanych w realizację projektów szkoleniowych skierowanych do dorosłych (nauczycieli, rodziców, wolontariuszy); podniesienie kompetencji z zakresu koordynacji i motywacji w/w grup, a w szczególności pracy z wolontariuszami seniorami.
  2. Podniesienie kompetencji i wzmocnienie umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi w zakresie edukacji.
  3. Modernizacja procesów zarządzania projektami.
  4. Wzrost jakości oferowanych usług edukacyjnych.
  5. Upowszechnianie rezultatów projektu wśród pracowników Fundacji, 300 wolontariuszy, 13 000 rodziców, 20 000 nauczycieli i 7 500 dzieci.
  6. Silniejsza obecność Fundacji na arenie międzynarodowej przez uczestnictwo w projektach partnerskich, a tym samym jej wpływ na innowacyjne zmiany w edukacji w Europie.
Szkolenia
Listopad 2017

W listopadzie zespół dyrektorów Fundacji Uniwersytet Dzieci wziął udział w I etapie szkolenia z zarządzania projektami międzynarodowymi. Szkolenie odbyło się w Irlandii, okolice Gallway. W trakcie szkolenia kształtowane były następujące kompetencje: przełamywanie barier związanych z obawą w komunikacji w języku obcym; podniesienie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z różnicami kulturowymi; podniesienie wiedzy na temat zarządzania projektami międzynarodowymi, w tym innowacyjnych metod zarządzania; wzmocnienie umiejętności budowania współpracy pomiędzy organizacjami z różnych krajów; wzmocnienie umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania trwałych relacji z partnerami z różnych krajów.

Szkolenie było połączone z atrakcjami integracyjnymi, które podnosiły energię zespołu i wpływały na efektywność przyswajania wiedzy.

Luty 2018

W lutym 2018 ten sam zespół dyrektorów uczestniczył w drugiej części szkolenia z zarządzania projektami. Formuła była podobna do pierwszego spotkania: ćwiczenia integracyjne połączone były z intensywnymi warsztatami, w trakcie których wzmacniane były następujące umiejętności: zarządzania zespołem rozproszonym, pracującym zdalnie (w tym motywowanie pracowników i tworzenie zespołów); zarządzanie zmianami i ryzykiem w projekcie; upowszechnianie rezultatów w projektach międzynarodowych.

Kwiecień 2018

W kwietniu koordynatorki wolontariatu miały okazję wziąć udział w szkoleniu dotyczącym motywacji oraz komunikacji. Była to okazja do uzupełnienia lub nabycia nowej wiedzy w aspektach związanych z motywacją wewnętrzną i zewnętrzną. Tematyka motywacji została obszernie omówiona na wielu przykładach. Podkreślona została wartość komunikacji jako ważnego elementu pracy koordynatorki. Szkolenia i ćwiczenia były dostosowane do pracy koordynatorek z wolontariuszami. Formuła spotkań była podzielona na 2 części: aktywność fizyczna oraz część szkoleniowo-warsztatową. Uczestniczki szkolenia wróciły do pracy z nową energią do dalszych działań.

Czerwiec 2018

W czerwcu zespół Fundacji wziął udział w 3 szkoleniach (w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu) z zakresu zarządzania projektami. Wybrane zostały najważniejsze z punktu widzenia pracowników zagadnienia, dzięki którym wdrożone zostaną rezultaty projektu. Pracownicy biorący udział w szkoleniu otrzymali i przetestowali w praktyce gotowe narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy z dorosłymi m.in. z grupami wolontariuszy, naukowców, rodziców.

Szkoleniom towarzyszyła twórcza atmosfera, poszczególne elementy zarządzania projektami były ćwiczone warsztatowo. Pogłębialiśmy wiedzę w następujących obszarach:
1.Budowanie matrixa ról w projekcie i uzgodnienie procesu zatwierdzania ról
2. Analiza ryzyka – matrix wpływu i prawdopodobieństwa
3. Zarządzanie zmianą
4. Integracja / zajęcia sportowe – jako element budowania zespołu projektowego
5. Praca zespołu projektowego.
6. Przygotowania do rozpoczęcia działań w projekcie (opis projektu, cel, budżet, czas trwania, partnerzy, plan pracy, harmonogramy, słownik pojęć, plan komunikacji, raportowanie).

Partner projektu

Partnerem projektu jest organizacja szkoleniowa M-Powered Projects, specjalizująca się w prowadzeniu autorskich warsztatów skierowanych do europejskich organizacji edukacyjnych i produkująca kreatywne i interaktywne materiały treningowe. M-Powered pomaga osobom zaangażowanym w międzynarodowe projekty edukacyjne w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zarządzania i dobieraniu odpowiednich narzędzi pracy. Pracuje również nad rozwojem osobistym i zawodowym kursantów, ich motywacją i empowermentem.

Ważne dla Fundacji jest również wsparcie, jakiego M-Powered zobowiązała się udzielić we wdrażaniu kompleksowych procesów zarządzania projektami.

 

Projekt zrealizowany w ramach

Numer projektu: 2017-1-PL01-KA104-036578
Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników Fundacji Uniwersytet Dzieci

Back To Top