skip to Main Content

Regulamin kampanii Dziecko na uniwersytecie.

 1. Celem Kampanii Dziecko na uniwersytecie, zwanej dalej Kampanią, jest pozyskanie środków finansowych na Fundusz stypendialny Fundacji Uniwersytet Dzieci. Zasady przyznawania stypendium znajdują się na stronie Fundacji https://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/jak-dziala-fundusz-stypendialny-w-fundacji-uniwersytet-dzieci/.
 2. Organizatorem Kampanii jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mydlarskiej 4, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712.
 3. Kampania trwa od 12 stycznia 2018 roku do 15 kwietnia 2018 roku, chyba że Organizator zdecyduje o przedłużeniu lub skróceniu Kampanii, o czym poinformuje za pośrednictwem strony fundacja.uniwersytetdzieci.pl
 4. Cała zebrana kwota będzie przeznaczona na działania wspierane w ramach Funduszu stypendialnego Organizatora.
 5. Odbiorcami Funduszu stypendialnego, finansowanego między innymi ze środków uzyskanych w Kampanii, są m.in. dzieci z rodzin w trudnym położeniu, które chcą zostać studentami Uniwersytetu Dzieci prowadzonego przez Organizatora.  Fundusz stypendialny działa w ten sposób, że rodzice deklarują wysokość własnej wpłaty, a resztę kosztów (do wysokości opłat) pokrywa Organizator.
 6. Darczyńcy, którzy wpłacą do 20 marca 2018 roku celową darowiznę w wysokości 150 zł mają gwarancję, że dostaną za każdą w/w wpłatę zaproszenie na „Turniej wiedzy dla małych i dużych” (zwanego dalej Turniejem), zaplanowany przez Organizatora na dzień 24 marca 2018 roku w czterech miastach: Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie i Warszawie, którego Regulamin będzie dostępny na stronie Organizatora uniwersytetdzieci.pl.
 7. Darczyńca, który dokona do 20 marca 2018 roku wpłaty i poda swoje dane kontaktowe (w formularzu lub po uprzednim wysłaniu maila na adres pomagam@ud.edu.pl) otrzyma zaproszenie, o którym mowa w ust. 6 na podany adres e-mail.
 8. Uczestnikami Turnieju mogą być dzieci i dorośli, którzy stanowią Drużynę. Ilość osób w każdej Drużynie nie może stanowić mniej niż 2 i więcej niż 4 osoby. Do każdej Drużyny zgłoszonej do Turnieju musi przynależeć co najmniej 1 dziecko i co najmniej 1 osoba dorosła – opiekun prawny/rodzic dziecka. Darczyńca rejestruje uczestników Turnieju poprzez formularz udostępniony przez Organizatora.
 9. Darczyńcą może zostać osoba fizyczna lub prawna wpłacająca środki na rzecz Kampanii.
 10. Darczyńca może dokonać dowolną liczbę wpłat kwoty, o której mowa w ust. 6 powyżej.

Wpłaty

 1. Wpłat można dokonywać przez formularz wpłat on-line dostępny na stronie internetowej fundacja.uniwersytetdzieci.pl, kartą płatniczą przy użyciu terminala płatniczego oraz na konto bankowe Organizatora: 37 1240 4533 1111 0010 3573 4438 (tytuł przelewu: Darowizna – Dziecko na uniwersytecie).
 2. Darczyńca, wpłacając darowiznę mniejszą niż 150 zł, nie ma możliwości wzięcia udziału w Turnieju, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
 3. Na stronie Kampanii Fundacja opublikuje informację o łącznie zebranej kwocie.
 4. Formularz rejestracji uczestników na Turniej, o którym mowa w ust.6, Darczyńca otrzyma najpóźniej w terminie do 22 marca 2018 r..

Kontakt

Pytania dotyczące Kampanii można kierować na adres e-mail: pomagam@ud.edu.pl

Komunikacja z darczyńcami

Komunikacja z darczyńcami, którzy przekazali darowiznę na rzecz Kampanii, odbywać się będzie poprzez stronę fundacja.uniwersytetdzieci.pl, drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników, którzy przystąpili do Kampanii przed zmianą Regulaminu.
 2. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji i Biurach Regionalnych (adresy podane na stronie fundacja. uniwersytetdzieci.pl).
Back To Top