skip to Main Content

Regulamin Kampanii “Lekcje z klasą”.

 1. Celem Kampanii Lekcje z klasą, zwanej dalej Kampanią, jest pozyskanie środków finansowych na wyprodukowanie i nieodpłatne przekazanie materiałów edukacyjnych w Programie Lekcje z klasą nauczycielom szkół podstawowych oraz organizacja świątecznej kampanii edukacyjnej. Materiały te zwane są dalej ‘Prezentem’. Planowana liczba Prezentów to 1000 sztuk. Dla klas I-III przewidzianych jest maksymalnie 660 szt. prezentów, dla klas IV-VI 340 szt.
  Prezent zawiera materiały i przewodniki do realizacji zajęć z uczniami z zakresu kompetencji społecznych w oparciu o zasoby serwisu www.scenariuszelekcji.edu.pl.
 1. Organizatorem Kampanii jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mydlarskiej 4, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712.
 1. Założony cel w postaci obdarowania 1000 klas zostanie osiągnięty w przypadku zebrania 150 000 zł. Jeśli założona kwota nie zostanie zebrana, Organizator będzie obdarowywał klasy Prezentami w następującej kolejności:
  a) klasy wybrane przez darczyńców indywidualnych w momencie wpłacania darowizny,
  b) pozostałe klasy (według kolejności zgłoszeń w Programie).
 1. W przypadku zebrania większej kwoty niż zakładana, Organizator przeznaczy środki na działalność statutową Organizatora, w tym na produkcję darmowych narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli, scenariuszy lekcji, organizację szkoleń itp.
 1. Kampania trwa od 17.10 do 24.12.2016 roku, chyba że Organizator zdecyduje o przedłużeniu lub skróceniu Kampanii, o czym poinformuje za pośrednictwem strony fundacja.uniwersytetdzieci.pl
 1. Odbiorcami Programu finansowanego ze środków uzyskanych w Kampanii są nauczyciele szkół podstawowych będący wychowawcami klas. Nauczyciele zgłaszają się do Organizatora w celu otrzymania Prezentu. Odbiorcy będą obdarowywani w zależności od ilości pozyskanych podczas Kampanii środków, zgodnie z pkt 3 Regulaminu. Klasa otrzymuje gwarancję obdarowania Prezentem wyłącznie w przypadku, gdy zostanie wskazana przez darczyńcę w momencie wpłacania darowizny. Darczyńcy, którzy wpłacili celową darowiznę poprzez formularz wpłat lub przelew na konto Organizacji dla wskazanej, zgłoszonej przez nauczyciela klasy/klas, mają gwarancję, że wskazana przez nich klasa otrzyma Prezent.
 1. Darczyńcą może zostać osoba fizyczna lub prawna wpłacająca środki na rzecz Kampanii.
 1. Darczyńca może wybrać konkretną klasę z listy zgłoszonych do projektu. Darczyńca może wybrać dowolną liczbę klas do obdarowania z listy zamieszczonej na stronie fundacja.uniwersytetdzieci.pl.
 1. Jeśli Darczyńca chce wybrać klasę, która nie znajduje się na liście zgłoszonych, musi skontaktować się z potencjalnym odbiorcą (nauczycielem) i dołożyć starań, aby zarejestrował się on na liście zgłoszeń. Na stronie Kampanii po osiągnięciu 1000 zgłoszeń zostanie opublikowana informacja o zamknięciu etapu zbierania zgłoszeń (planowana liczba 660 szt. prezentów dla klas I – III oraz 340 szt. dla klas IV-VI). Jeśli klasa wskazana przez darczyńcę, nie została zgłoszona przez nauczyciela do programu, przekazana darowizna zostanie przeznaczona na przygotowanie prezentów dla zgłoszonych klas lub, w przypadku zebrania większej kwoty niż zakładana, na działalność statutową Organizatora.
 1. Prezenty dostaną nauczyciele i klasy zarejestrowane na stronie fundacja.uniwersytetdzieci.pl.
 1. Darczyńcy/Firmy, którzy wpłacą darowiznę w wysokości 5 000 zł i więcej otrzymują tytuł Partnera Kampanii.
 1. Na stronie www Kampanii zostanie opublikowana lista Partnerów Kampanii. Partnerzy zostaną na niej zamieszczeni, jeśli wyrażą takie życzenie.

Wpłaty

 1. Wpłat można dokonywać przez formularz wpłat na stronie internetowej fundacja.uniwersytetdzieci.pl lub na konto bankowe Organizatora, wskazane na w/w stronie internetowej.
 1. Koszt jednego Prezentu dla jednej klasy to 150 zł. Wpłacając 150 zł, Darczyńca ma możliwość wyboru klasy z listy opublikowanej przez Organizatora. Wpłacając darowiznę mniejszą niż 150 zł, nie ma możliwości wyboru klasy, której zostanie podarowany Prezent. Darowizna ta zostanie przeznaczona na przygotowanie Prezentów dla zgłoszonych do Programu klas i organizację Kampanii Lekcje z klasą.
 2. Dokładna ilość obdarowanych będzie zależna od pozyskania środków finansowych od Darczyńców. Informacje o otrzymaniu Prezentu zgłoszeni otrzymają do 31.01.2017 roku. Informacje o otrzymaniu Prezentu przez obdarowanych darczyńcy otrzymają do 28.02.2017 roku.
 1. Na stronie Kampanii Fundacja opublikuje informację o liczbie przekazanych Prezentów.
 1. Prezenty zostaną wręczone Obdarowanym w terminie do 28 lutego 2017 roku.

Kontakt

 1. Pytania dotyczące Kampanii można kierować na adres e-mail: lekcjezklasa@ud.edu.pl
Back To Top