skip to Main Content

Regulamin Programu „Lekcje z klasą”.

 1. Celem świątecznej akcji edukacyjnej – Programu Lekcje z klasą (dalej „Program”) jest nieodpłatne przekazanie materiałów edukacyjnych (zwanych dalej “Prezentem”) nauczycielom szkół podstawowych. Planowana liczba Prezentów to 1000 szt. Dla klas I-III przewidzianych jest maksymalnie 660 szt. Prezentów, dla klas IV-VI 340 szt.
  Prezent zawiera materiały i poradniki do realizacji zajęć z uczniami z zakresu kompetencji społecznych w oparciu o zasoby serwisu internetowego www.scenariuszelekcji.edu.pl.
 1. Organizatorem Programu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mydlarskiej 4, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712.
 1. Program ma charakter ogólnopolski.
 1. Przystąpienie do Programu oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Zgłoszenie chęci udziału w Programie możliwe jest od 17.10.2016 r. i potrwa do 24.12.2016 r. lub do momentu osiągnięcia limitu 1000 zgłoszeń, przy zachowaniu proporcji ilości zgłoszeń nauczycieli z klas wymienionych w punkcie 1 Regulaminu.
 1. W przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń, formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty, a informacja o tym ukaże się na stronie internetowej Organizatora fundacja.uniwersytetdzieci.pl.
 1. Uczestnikami Programu mogą być nauczyciele szkół podstawowych, będący wychowawcami klas. Zgłaszając chęć udziału w Programie, nauczyciele wskazują, z którą klasą będą realizować zajęcia, o których mowa w punkcie 1 Regulaminu, w roku szkolnym 2016/2017.
 1. Na Prezenty składają się materiały i poradniki do realizacji zajęć z uczniami z zakresu kompetencji społecznych w oparciu o zasoby serwisu internetowego scenariuszelekcji.edu.pl.

Prezent dla klas I-III składa się z materiałów:

 • planszy do gry,
 • przewodnika dla nauczyciela,
 • kart do gry (10 szt.),
 • paszportu tropiciela (1 egzemplarz)
 • pieczątki.

Prezent dla klas IV-VI składa się z materiałów:

 • Projektografu – osi czasu, uniwersalnego narzędzia do zarządzania projektem,
 • instrukcji,
 • materiałów analogowych (piłeczek) do Gry w kulki obrazującej proces pracy metodą projektu,
 • znaczników do oznaczania zadań na osi,
 • przewodnika metodycznego dla nauczyciela o realizacji Programu.

Program obejmuje realizację następujących scenariuszy lekcji zamieszczonych w serwisie www.scenariuszelekcji.edu.pl:

Dla klas I-III:

 • Jak ludzie przeżywają emocje?
 • Jak wydobywa się emocje?
 • Jak ukryć emocje w filiżance?
 • Kto w rodzinie jest najważniejszy?
 • Czym ludzie różnią się między sobą?
 • Ile pomysłów mieści się w głowie?

Dla klas IV-VI obejmuje następujące scenariusze lekcji:

 • Kto tworzy szkołę?
 • Na czym polega budżet obywatelski?
 • Jak poznać potrzeby innych?
 • Jak podejmować decyzje w grupie?

oraz scenariusze uzupełniające (opcjonalne):

 • Jak zabawy integrują klasę?
 • Jak rozciągnąć czas?
 • Jak skutecznie zaprezentować siebie?
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Jak zrealizować projekt?
 1. Aby zrealizować scenariusze Uczestnik Programu musi założyć bezpłatne konto w serwisie scenariuszelekcji.edu.pl


Zgłoszenia

 1. Zgłoszeń dokonuje nauczyciel poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.fundacja.uniwersytetdzieci.pl. Wymagane dane podczas zgłoszenia to:
 • imię i nazwisko nauczyciela
 • nazwa i adres szkoły
 • adres e-mail nauczyciela
 • numer telefonu do kontaktu
 • klasa, której dedykowany będzie prezent
 1. Kontakt w sprawie zgłoszeń oraz Programu:


Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. Pozyskanie finansowania dla Prezentów zapewnia Organizator – Fundacja Uniwersytet Dzieci.
 1. Uczestnictwo w Programie oraz otrzymanie Prezentu, równoznaczne jest:
 • z otrzymaniem elektronicznego certyfikatu uczestnictwa po zrealizowaniu Programu,
 • ze zrealizowaniem Programu zawartego w Lekcjach z klasą do końca roku szkolnego 2016/17,
 • z przekazaniem Organizatorowi – Fundacji Uniwersytet Dzieci oceny w czasie trwania Programu oraz po jego zakończeniu według wytycznych przekazanych przez Organizatora (w formie elektronicznej ankiety: 6 ocen scenariuszy (dla klas I-III) lub 4 oceny scenariuszy (dla klas IV-VI) oraz 1 ocena na zakończenie programu),
 • z przekazaniem Organizatorowi – Fundacji Uniwersytet Dzieci zdjęć z realizacji Programu (zdjęcia z zakończenia Programu oraz wybrane zdjęcia z jego realizacji) oraz zebraniem zgody na wykorzystywanie wizerunku dzieci uczestniczących w Programie.
 1. W wybranych klasach/szkołach Program będzie ewaluowany poprzez:
 • wizyty wolontariusza lub pracownika Organizatora – Fundacji Uniwersytet Dzieci na wybranej lekcji,
 • rozmowy telefoniczne z nauczycielami biorącymi udział w Programie.
 1. Organizator zastrzega, iż dokładna ilość Prezentów zależna będzie od wysokości pozyskanego finansowania. Tym samym Organizator zastrzega, iż nie wszyscy nauczyciele zgłaszający chęć udziału w Programie, otrzymają Prezenty. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem Prezentu.
 1. Prezenty będą przekazywane Uczestnikom Programu na podstawie kolejności zgłoszeń oraz w przypadku wskazania przez darczyńcę konkretnej klasy/szkoły, dla której finansuje on Prezent. Dokładna ilość obdarowanych będzie zależna od pozyskania środków finansowych od darczyńców lub partnerów na organizację Programu. Informacje o otrzymaniu Prezentu Uczestnicy otrzymają do dnia 31 stycznia 2017 r.
 1. Nauczyciele, którzy zgłosili się do Programu, a nie otrzymali Prezentu, będą obdarowywani sukcesywnie, w miarę pozyskiwania dalszych środków finansowych na realizację Programu. W przypadku niepozyskania wystarczającej ilości środków finansowych nauczyciele będą zapraszani do innych nieodpłatnych programów realizowanych przez Fundację Uniwersytet Dzieci (konferencje, szkolenia, konkursy).
 1. Prezenty wysyłane będą sukcesywnie do dnia 28 lutego 2017 r.


Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Mydlarska 4, 30-703 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000279712.
 1. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Uczestników oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 1. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w Programie jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z uczestnictwa.
 1. Uczestnik wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej działalności Fundacji Uniwersytet Dzieci (informacji handlowej) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.


Procedura reklamacyjna

 1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące Programu należy składać pocztą elektroniczną na adres: lekcjezklasa@ud.edu.pl.Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 1. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny lub adres elektroniczny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie 20 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.


Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji Programu, w przypadku nie pozyskania finansowania na Prezenty, co ogłosi na stronie internetowej Programu pod adresem uniwersytetdzieci.pl oraz prześle do Uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 1. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Programu pod adresem fundacja.uniwersytetdzieci.pl. O zmianie uczestnicy Programu zostaną poinformowani drogą mailową.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu komputerowego Uczestnika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Uczestnika wirusami.
Back To Top